تبلیغ در رادیو نیکان

آخرین مطالب

ساعت جهانی

  • نیویورک
  • تهران
  • برلین
  • بوینس آیرس
تعبیر خواب چ سرگرمی

تعبیر خواب چرک گوش

تعبیرخواب

دیدن جرم و یا آشغال گوش در خواب بیانگر یافتن راهی برای رهایی از حسادت اطرافیان است و دیدن تمیز کردن گوش از چرک در خواب شنیدن خبرهای خوب است.

بیشتر تعابیر معبران اسلامی در مورد گوش و یا اندازه آن بوده است و کمتر در مورد جرم گوش و چرکی که از آن خارج می‌شود صحبت کرده‌اند. تعابیر زیر برگرفته از تعبیر مفسرین خواب غربی می‌باشد.

تعبیر خواب خارج شدن جرم گوش
اگر فردی در خواب ببیند که در هنگام تمیز کردن گوش خود مایعی زرد رنگ از آن خارج شد و یا در زمان تمیز کردن گوش دیگری مایع زرد رنگ خارج گردید به این معنی است که او پادزهر و یا راه حلی را بدست خواهد آورد که از شر حسادت مردم رهایی می‌یابد.

تعبیر خواب تمیز کردن گوش
اگر در خواب ببیند که گوشش را از جرم‌ها و چرکی‌هایش تمیز می‌کند بیانگر آن است که خبرهای خوبی در آینده خواهد شنید.

تعبیر خواب خوردن جرم گوش
اگر کسی در خواب ببیند که جرم گوشش را می‌خورد به این معنی است که او مزاحم کودکان خواهد شد. در هر صورت تمیز کردن هر یک از گوش‌ها شنیدن اخبار خوشایند و خوشحال کننده است.